PLATFORMA ZA AKTIVNO I ZDRAVO STARENJE

stručnjaci će pomoći korisnicima da samostalno vježbaju putem vježbi i saveta u video formatu

Potreba za kretanjem i vježbom je jedna od osnovnih ljudskih potreba. Starenjem, učešće osoba u različitim formama fizičke aktivnosti ima tendenciju opadanja. Fizička aktivnost je neophodna za održavanje mišićne snage i izdržljivosti kao i za dobru funkciju kardiovaskularnog i respiratornog sistema tokom čitavog života. 

 Imajući u vidu fiziološke promjene koje se javljaju sa starenjem, promjene načina života, kao i veća učestalost nastanka oboljenja, vježbanje i trening kod ove populacije trebaju da imaju nekoliko specifičnih ciljeva:

01.

održavanje ili poboljšanje funkcionalnih sposobnosti

01.

02.

02.

održavanje ili poboljšanje motoričkih sposobnosti

03.

usporavanje fizioloških promjena i opadanja funkcionalnih i motoričkih sposobnosti

03.

04.

prevenciju nastanka različitih oboljenja i povreda, održavanje radne sposobnosti,bolja socijalizacija starih osoba

04.

VJEŽBE ZA POBOLJŠANJE FLEKSIBILNOSTI VJEŽBE ZA POBOLJŠANJE SNAGE VJEŽBE ZA POBOLJŠANJE RAVNOTEŽE VJEŽBE U KRETANJU

Prema popisu stanovništva iz 2013. godine u Bosni Hercegovini (BiH) živi oko pola miliona osoba starijih od 65 godina što čini oko 14% od ukupnog broja stanovnika (Agencija za statistiku BiH – Popis 2013). Trend sve većeg broja starijih osoba prisutan je u gotovo svim evropskim zemljama. Demografske promjene utiču na sisteme i procese u zdravstvu i njezi i zahtijevaju prilagođavanje i nove strategije radi zadovoljavanja potreba sve većeg broja starih osoba. 

Starenje je biološki proces koji, ranije ili kasnije, neminovno zahvata ljudski organizam i iz jednog perioda života, koji odlikuje zrelost, snaga i vitalnost, prevodi u drugi period, kada se životna aktivnost i funkcije organskih sistema smanjuju. 

Starije osobe koje su aktivne, ostaju duže nezavisne od tuđe pomoći u obavljanju svakodnevnih životnih aktivnosti i smanjuju rizik od padova, povreda kao i hroničnih nezaraznih oboljenja. Ne treba zanemariti ni ekonomske prednosti fizičke aktivnosti jer je medicinska njega mnogo manja kod aktivnih u odnosu na neaktivne osobe (Groessl i sar. 2016). I pored svih navedenih koristi aktivnog koncepta života osoba treće životne dobi, u mnogim zemljama veliki broj osoba vodi sedentarni način života.  Učestvovanje u redovnoj fizičkoj aktivnosti umjerenog intenziteta može odložiti opadanje funkcionalnih sposobnosti starih osoba (Baker, Meisner, Logan, Kungl & Weir, 2009).

Potreba za kretanjem i vježbom je jedna od osnovnih ljudskih potreba. Starenjem, učešće osoba u različitim formama fizičke aktivnosti ima tendenciju opadanja. Postoje i razlike u sposobnosti obavljanja svakodnevnih životnih aktivnosti između sadašnjih i prijašnjih generacija starih osoba. Razlog se može pronaći u smanjenom kretanju i fizičkoj aktivnosti u mladosti i zrelom dobu modernih generacija starih osoba (Keogh i Rice, 2009). Fizička aktivnost je neophodna za održavanje mišićne snage i izdržljivosti kao i za dobru funkciju kardiovaskularnog i respiratornog sistema tokom čitavog života. Primjenom optimalnih trenažnih stimulansa sa obimom i intenzitetom vježbi prilagođenim individualnim karakteristikama (pol, dob, zdravstveno stanje, itd.) postiže se cilj, odnosno transformacija onih antropoloških obilježja koja se žele unaprijediti.